270883
270883
innrapportering
2016-06-21T15:32:00.000Z
no

Pågår

OKI - Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Skjemaet Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet 2016 (OKI) brukes til å hente inn opplysninger som danner grunnlaget for den årlige strukturstatistikken. Formålet med undersøkelsen er å lage statistikk som belyser den økonomiske aktiviteten i ulike næringer.

Opplysningene som hentes inn i OKI, gjelder for hele foretaket (den juridiske enheten), men det samles også inn opplysninger fra de enkelte virksomhetene (underenhetene) i foretaket. Til sammen gir dette en unik mulighet til å beskrive utviklingen i det norske næringslivet både på geografisk nivå og etter næring.

Viktige brukere av statistikken er planleggere, aktører i næringslivet og interesseorganisasjoner. Også i den politiske debatten og i den økonomiske politikken er den av stor betydning. Ikke minst er statistikken en viktig del av datagrunnlaget i det norske nasjonalregnskapet.

Statistikken rapporteres i tråd med EØS-avtalen til Eurostat, EUs statistiske kontor. Der samordnes statistikken med tilsvarende statistikk for hele EØS-området.

Hva skal rapporteres?

Rapporteringen gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til omsetning, kostnader og investeringer. For å kunne beskrive strukturen og utviklingen i næringslivet på geografisk nivå og etter næring er det behov for opplysninger fordelt på den enkelte virksomhet (underenhet) i foretaket.

Hvem skal rapportere?

OKI er en utvalgsundersøkelse. Foretak som er med i utvalget skal rapportere.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er foretaket nedlagt eller solgt i løpet av det siste året, skal undersøkelsen likevel besvares.

Hvordan skal rapporteringen foregå?

SSB følger regjeringens oppfordring om digitalt førstevalg, og det er ikke tilgjengelig papirskjema for denne undersøkelsen. Opplysningene skal rapporteres over Internett via Altinn. Dette er en enkel og rask måte å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i «Min meldingsboks» for å finne skjema.

For noen få store foretak vil deler av rapporteringen foregå i et vedlegg tilgjengelig i skjema. Fremgangsmåten for rapportering forklares underveis i utfyllingen. Ved innsending lastes det utfylte vedlegget opp i Altinn og sendes inn sammen med skjema. Det er en sikker måte for å overføre vedlegget til SSB.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nr. 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228. Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til foretak som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

 

Kontakt

 • E-post
  struktur@ssb.no
  Telefon
  62885190
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00