136695
136695
innrapportering
2013-09-03T10:05:00.000Z
no

Ikke aktiv

Miljøvernutgifter for olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å framskaffe en årlig oversikt over de samlede utgiftene til miljøvern i norsk industri og olje- og gassvirksomhet. Dette er utgifter der hovedformålet er å verne det ytre miljøet fra negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter, det vil si utgifter knyttet til tiltak og aktiviteter som har som hovedformål å forebygge, redusere eller behandle forurensning eller andre skader på det ytre miljøet.

Hva skal rapporteres?

Statistisk sentralbyrå ber om opplysninger om miljøvernutgifter for olje- og gassfeltene på norsk kontinentalsokkel. Opplysninger om miljøvernutgifter skal rapporteres for hvert enkelt felt, selv om ett og samme selskap er operatør for flere felt. For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om utgifter på sju ulike miljøområder, og om det dreier seg om driftsutgifter eller investeringer. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Hvordan foregår rapporteringen?

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Dette er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Oppstår det problemer, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

 Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2. Etter statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Plikten til å gi opplysninger faller ikke bort selv om mulkten blir betalt.

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen