148638
148638
innrapportering
2015-02-20T10:36:00.000Z
no

Pågår

Ledige stillinger

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kunne følge utviklingen på arbeidsmarkedet og i økonomien mer generelt. Viktige brukere vil være myndighetene, forskere og media i tillegg til næringslivsorganisasjoner og virksomhetene selv. Undersøkelsen gjennomføres i alle EU-land, og Norge plikter etter EØS-avtalen å følge opp dette. NAVs statistikk over ledige stillinger har ikke det omfang og den avgrensing av ledig stilling som ligger i de internasjonale kravene.

Hva skal rapporteres?

Virksomheten skal svare på bare ett spørsmål – hvor mange ledige stillinger dere hadde på et gitt tidspunkt. Endelig statistikk vil bli publisert hvert kvartal på http://www.ssb.no/emner/06/01/ledstill/. For mer informasjon, gå til Innrapportering på www.ssb.no. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Send opplysningene over Internett

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn.

Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Oppstår det problemer med pålogging, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Opplysningsplikt

Det vises til tidligere tilsendt vedtak om opplysningsplikt. SSB samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til foretak som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

Meld fra om endringer

Dersom foretaket har endret navn, næring (virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no.

 

Kontakt

 • E-post
  ledstill@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00