121921
121921
innrapportering
2013-06-10T10:54:00.000Z
no

Pågår

Landbruksundersøkelsen 2017

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Statistisk sentralbyrå samler hvert år inn oppgaver fra et utvalg av jordbruksbedrifter i landbruket. Hovedtema for Landbruksundersøkelsen 2017 er økonomi og investeringer.

Datainnsamlingen gir grunnlag for å utarbeide offisiell statistikk til bruk både innen privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker statistikken, blant annet som grunnlag i de årlige jordbruksforhandlingene.

Hva skal rapporteres

Undersøkelsen er årlig med varierende tema år for år. I 2017 er hovedtema for undersøkelsen økonomi og investeringer. Opplysningene det spørres etter er utgifter til investering, leasing og vedlikehold av bygninger, inventar, redskaper, maskiner og annet utstyr som brukes i jordbruksbedriften. I tillegg er det noen spørsmål om grøfting og nydyrking.

Temaene og spørsmålene som skal rapporteres ligger under «Dokumenter» til høyre på siden.  Veiledningen viser alle spørsmål i spørreskjemaet.

Hvordan vil rapporteringen foregå

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Dette er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks. Det ligger veiledning til pålogging i Altinn under «Dokumenter» til høyre på siden. Merk at du må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Oppstår det problemer, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00

Aktuelt regelverk

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54§ 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Man kan klage på vedtaket om opplysningsplikt etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Dette gjelder også senere vedtak om avvisning av klage.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen