131389
131389
innrapportering
2013-08-05T15:06:00.000Z
no

Pågår

Konsumprisindeksen, priser på varer og tjenester til privatpersoner

Måleperiodemånedlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å måle prisutviklingen for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Undersøkelsen gjennomføres månedlig og skjema brukes til å samle inn prisinformasjon som blir benyttet til beregning av konsumprisindeksen (KPI). KPI har bruksverdi på mange områder i samfunnet.

Resultatene blir publisert på www.ssb.no/kpi

Statistikken benyttes i stor grad av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Konsumprisindeksen er også i utstrakt grad benyttet som grunnlag ved regulering av blant annet kontrakter og husleier.

Prisindeksene inngår også i beregning av nasjonalregnskapet, og brukes også på annen måte innen analyse og forskning i SSB.

Hva skal rapporteres

For å kunne lage god statistikk på området, er det nødvendig å innhente informasjon om priser på representative varer og tjenester spesifisert på virksomhetens skjema.

Pris skal referere til faktiske utsalgspriser på varer og tjenester som etterspørres av husholdningene. Det vil si priser inkludert indirekte skatter, avgifter og subsidier som legges på varer og tjenester. Tilbuds- og salgspriser skal registreres. Pris per midtuke i tellingsmåneden rapporteres.

Dersom varen er utgått, skal virksomheten velge ut en ny vare som i kvalitet ligger nær opp til den utgåtte varen. Sett kryss i kolonnen "Ny vare". Dersom erstatningsvaren er av en annen kvalitet eller mengdeenhet, krysses det i tillegg av i kolonnen "annen kvalitet/mengdeenhet".

Dette utvalget av varer og tjenester holdes i all hovedsak konstant fra år til år. Nye varer og tjenester som representerer en vesentlig del av konsumet innlemmes regelmessig i utvalget mens foreldede fjernes.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Hvem skal rapportere

Priser måles månedlig gjennom et utvalg av virksomheter og foretak (Prisundersøkelsen). Utvalget av virksomheter trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) med en sannsynlighet som stiger med omsetning, dvs. jo høyere omsetning, jo høyere sannsynlighet for å bli trukket ut. Trekningen gjennomføres stratifisert etter næring og geografisk område. Virksomhetene utgjør et panelutvalg der 1/6 av utvalget rulleres hvert år.

Oppgaven skal fylles ut av den enkelte virksomhet. Enheter som unnlater å svare mottar "Vedtak om tvangsmulkt" cirka en uke etter fristens utløp. For å unngå at vedtaket blir satt ut i livet, må oppgaven komme SSB i hende innen 6-7 dager.

Opplysningsplikt – Lovhjemmel

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2. I følge statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å i legge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysningene innen en frist.

Kontakt

 • E-post
  kpiskjema@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 09
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Resultater fra rapporteringen