117172
117172
innrapportering
2013-06-04T13:02:00.000Z
no

Pågår

Kollektivtransport

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å gi oppdaterte nøkkeltall om kollektivtransporten både for lokale og sentrale myndigheter, næringen selv og kollektivplanleggere. Statistikken skal være enkel og omfatte noen få sentrale indikatorer. Den skal belyse omfang og kvalitet på kollektivtransporttilbudet til nytte for alle brukergrupper.

Det legges stor vekt på at data skal hentes fra primærkilden og derfor henvender SSB seg direkte til både fylkeskommunene/administrasjonsselskapene og til transportørene.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området, er det nødvendig å innhente opplysninger om ruteproduksjon, etterspørsel og økonomi. Den kvartalsvise undersøkelsen samler inn opplysninger om påstigninger og billettinntekter, mens årsundersøkelsen er noe mer detaljert og omfangsrik

Hvordan foregår rapporteringen?

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn.

Skjemaet sendes til foretakets meldingsboks. Personen som har fått tildelt skjemaet finner dette i meldingsboksen sin ved å velge «Alle jeg kan representere». Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Er det ønskelig å delegere utfylling til personer som ikke har rollen utfyller/innsender, kan det løses ved at rettigheter til kun dette skjema delegeres. Velg «Overstyr tilgang» til høyre for skjemaet i meldingsboksen. Fyll ut brukeropplysninger og legg til overstyring. Merk av for les, skriv, utfylling, send og deleger. Klikk på Legg til overstyring.

Oppstår det problemer med pålogging, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Meld fra om endring

Dersom foretaket har endret navn, næring (virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på http://www.brreg.no/

Se informasjon på baksiden av brevet om hjemmel for å pålegge opplysningsplikt og retten til å klage på vedtaket.

Svarfrist

Svarfristen er oppgitt i det tilsendte brevet.

 

Kontakt

 • E-post
  kollektivtransport@ssb.no
  Telefon
  62 88 50 69
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00
 • Telefon
  62 88 53 87