130954
130954
innrapportering
2013-08-01T13:15:00.000Z
no

Pågår

Utførte og planlagte investeringer, kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å måle nivå og endring for investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning da dette gir informasjon om innenlandsk etterspørsel etter kapitalvarer. Resultatene brukes til å beregne Kvartalsvis nasjonalregnskap samt til å lage prognoser over den økonomiske utviklingen. Hvert kvartal frigis statistikken på ssb.no.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området, er det nødvendig å innhente informasjon om utførte investeringer i foregående kvartal samt anslag for fremtidige perioder. Utførte og antatte/planlagte investeringer skal fordeles på kategoriene maskiner og utstyr, biler og andre transportmidler samt bygg og andre anlegg. Skjemadata er underlagt taushetsplikt etter § 2-4 i Statistikkloven.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysninger med hjemmel i § 2-2 i Statistikkloven. Vedtak om opplysningsplikt sendes ut per post til alle foretak som har bedrifter med i undersøkelsen. I følge § 2-3 i Statistikkloven har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt dersom oppgavegiver unnlater å sende inn skjemadata innenfor tidsfristen.

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler