131336
131336
innrapportering
2013-08-05T09:04:00.000Z
no

Pågår

Konjunkturbarometeret

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å gi et bilde av konjunktursituasjonen for industri og bergverksdrift. Dette oppnås ved å kartlegge bedriftsledernes vurdering av de faktiske forhold samt deres forventninger til kommende kvartal. Det er viktig at den som besvarer undersøkelsen sitter i ledelsen, eller har god kjennskap til bedriftens løpende virksomhet - i vid forstand.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området, er det nødvendig å hente inn opplysninger om forløpet til ulike variabler som produksjon, kapasitetsutnytting, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, investeringsplaner m.m. I skjemaet ber vi om en vurdering av kjennetegnene sett i forhold til faktisk utvikling sammenlignet med foregående periode, situasjonen ved utgangen av rapporteringsperioden og forventet utvikling i kommende periode. Skjemadata er underlagt taushetsplikt etter § 2-4 i Statistikkloven.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysninger med hjemmel i § 2-2 i Statistikkloven. Vedtak om opplysningsplikt sendes ut per post til alle foretak som har bedrifter med i undersøkelsen. I følge § 2-3 i Statistikkloven har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt dersom oppgavegiver unnlater å sende inn skjemadata innenfor tidsfristen.

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen