147152
147152
innrapportering
2013-11-18T15:08:00.000Z
no

Pågår

Potet- og grovfôravlinger

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Statistisk sentralbyrå samler hvert år inn opplysninger om avling av potet- og grovfôrvekster fra et utvalg av jordbruksbedrifter i landbruket.

Datainnsamlingen gir grunnlag for å utarbeide offisiell statistikk til bruk både innen privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker også statistikken.

Statistisk sentralbyrå ber om at opplysningene rapporteres over Internett via Altinn. Dette er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en kvittering som viser at opplysningen er sendt inn.

Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks. Under "Dokumenter" ligger det veiledning til hvordan du finner fram til skjemaet i Altinn.

Hva skal rapporteres?

Undersøkelsen har spørsmål om tilsådd, høstet areal og avling av eng og andre grovfôrvekster, poteter og korn til krossing. For eng skal det oppgis areal til førsteslått og andreslått. Arealene av eng, raigras og kornvekster til grønnfôr skal fordeles etter høstemetode, og avling skal oppgis for hver av høstemetodene høy, silofôr i tårnsilo og plansilo, rundballer og fôret ferskt. Areal av andre grovfôrvekster skal fordeles på vekstene raigras, kornvekster til grønnfôr, fôrraps/ fôrmargkål/grønnfôrnepe og rotvekster til fôr. Avling skal oppgis etter høstemetode for hver av disse hovedgruppene. For poteter og korn til krossing høstet avling oppgis i tonn. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Spørsmålene som skal rapporteres ligger under «Skjemaer» til høyre på siden. Vi gjør oppmerksom på at dette skjemaet kan ikke benyttes til innsending. Under "Dokumenter" finner du en veiledning til utfylling av skjemaet Potet- og grovfôravlinger i Altinn.

Hvem skal rapportere?

Foretak som har fått brev fra SSB om at de er trukket ut til å delta i undersøkelsen "Potet- og grovfôravlinger" skal rapportere innen rapporteringsfristen

Hvordan vil rapporteringen foregå?

SSB følger regjeringens oppfordring om digitalt førstevalg og det er ikke tilgjengelig papirskjema for denne undersøkelsen. Opplysningene rapporteres over Internett via altinn.no. Dette er en enkel og rask måte å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54§ 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Man kan klage på vedtaket om opplysningsplikt etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Dette gjelder også senere vedtak om avvisning av klage. Nærmere informasjon om klagerett er gitt i vedtaksbrevet om opplysningsplikt.

 

 

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00