157641
157641
innrapportering
2014-02-06T14:30:00.000Z
no

Ikke aktiv

Innovasjon (nyskaping) i næringslivet

Måleperiodehvert 2. år

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge næringslivets innovasjons- og nyskapningsaktivitet gjennom treårsperioden fra og med 2014 til og med 2016.

Undersøkelsen er utformet i samsvar med internasjonale standarder utarbeidet av OECD og EU og er en viktig del av myndighetenes informasjons­grunnlag for å vurdere innrettingen av norsk nærings- og innovasjonspolitikk.

Hvordan svare på undersøkelsen

Undersøkelsen om innovasjon (nyskaping) i næringslivet har tidligere vært gjennomført i et felles skjema med FoU-undersøkelsen, men sendes nå ut separat.

Undersøkelsen besvares på Altinn, som dere kan komme til direkte via knappen øverst på siden. Denne undersøkelsen er RA-0708, men også andre undersøkelser som er sendt til foretaket kan ligge her.

Skjemakopi for utskrift

En PDF-versjon av skjemaet og veiledningen som kan benyttes til kladd og ytterligere veiledning før undersøkelsen besvares i det elektroniske rapporteringssystemet kan finnes på lenkene til høyre. Dette skjemaet kan ikke brukes til å levere besvarelsen. Vi gjør oppmerksom på at det vil forekomme visse avvik i utforming, formuleringer og spørsmålsnummerering i forhold til det elektroniske skjemaet i Altinn, men meningsinnholdet i spørsmålene som sådan skal være det samme.

Hvem skal svare på undersøkelsen

Svarene skal gis for det foretaket som vedtaksbrevet er adressert til. For foretak i konsern vil det enkelte foretak være en egen undersøkelsesenhet og vil derfor motta separate skjema. Det skal altså ikke rapporteres for konsernet som helhet.

Bare enheter og aktivitet lokalisert i Norge skal inkluderes i denne oppgaven.

SSB anbefaler at undersøkelsen besvares av noen med overordnet kjennskap til foretakets aktiviteter, inkludert langsiktig strategi og planlegging.

Observasjonsperiode og generell informasjon

Vær oppmerksom på at de fleste spørsmålene i undersøkelsen refererer til hele treårsperioden, fra og med 2014 til og med 2016. De fleste spørsmålene har som hovedregel faste svaralternativer.

Unntatt fra dette er spørsmålene om andel omsetning fra utlandet, andel omsetning som stammer fra innovasjoner og om kostnader til utvikling av produkt- og prosessinnovasjoner. Disse spørsmålene gjelder kun referanseåret 2016.

SSB er klar over at denne informasjonen ikke alltid er nøyaktig regnskapsført eller enkelt tilgjengelig. I slike tilfeller, der det spørres om konkrete tall, ber vi om at det gis et skjønnsmessig anslag.

Kontakt