127224
127224
innrapportering
2013-07-03T14:08:00.000Z
no

Pågår

IKT-bruk i næringslivet

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bruk av IKT og elektronisk handel i næringslivet. Undersøkelsen er basert på internasjonalt samarbeid, og gir resultater som er internasjonalt sammenlignbare. Produsert statistikk brukes blant annet som indikatorer av EU og norske myndigheter.

Hva skal rapporteres

Undersøkelsen er årlig, modulbasert og utvikles stadig slik at den over tid dekker en rekke ulike sider ved næringslivets tilgang til og bruk av IKT. Det gjelder tilgang til utstyr og nettverk som datamaskiner, Internett, bredbånd og mobilt utstyr. Og bruk av slikt utstyr på områder som egne nettsider, sosiale media, nettskytjenester, elektronisk kontakt med myndigheter, kunder og leverandører og intern gjenbruk av elektroniske opplysninger. Andre områder som tas opp er elektronisk handel, sikkerhetsspørsmål og kompetanse. Undersøkelsen gjelder delvis rapporteringstidspunktet i 1. kvartal og delvis forrige kalenderår.

Hvem skal rapportere

Det trekkes et utvalg av alle norske foretak innen de aktuelle næringene med minst 10 sysselsatte. Alle foretak som er trukket ut og som var i drift i 1. kvartal det året undersøkelsen gjennomføres, må svare. Hvis et skjema har mangelfulle opplysninger kan det føre til at det blir forkastet. Det innebærer at opplysningsplikten ikke anses som oppfylt. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Hvordan rapportere for mange enheter

I kjeder eller konsern med mange selvstendige enheter kan flere av disse bli trukket ut. Hvis disse har samme bruk av IKT kan SSB godta at én enhet rapporterer på vegne av alle de som er trukket ut. Det må da tas kontakt med vår ansvarlige fagseksjon – se kontaktinformasjon nedenfor – for å avtale en slik forenklet rapportering. Det forutsettes at kontaktpersonen for kjeden eller konsernet kan legge fram en oversikt over de enhetene det skal rapporteres for.

Hvordan skal det rapporteres

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn på www.altinn.no.

Skjemaet sendes til foretakets meldingsboks. Personen som har fått tildelt skjemaet finner dette i meldingsboksen sin ved å velge «Alle jeg kan representere». Merk at du må ha fått tildelt rollen i Altinn som Utfyller/innsender, som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Hvis denne rollen ikke er tildelt vil ikke skjemaet komme opp under Min meldingsboks. Velg undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» med skjemabetegnelse RA-0419.

Hvis det er ønskelig å delegere utfylling til en person som ikke har rollen som Utfyller/innsender, kan det løses ved at rettigheter delegeres til kun dette skjema. Velg «Overstyr tilgang» til høyre for skjemaet i meldingsboksen. Fyll ut brukeropplysninger og legg til overstyring. Merk av for les, skriv, utfylling, send og deleger. Klikk på Legg til overstyring.

Oppstår det problemer med pålogging, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Dersom det er ønskelig å se gjennom skjemaet før elektronisk utfylling, eller dersom skjemaet må distribueres internt i foretaket for å innhente korrekte opplysninger fra flere, kan det lastes ned en pdf-versjon av skjemaet til høyre i skjermbildet.

Papirversjonen av skjemaet må ikke brukes til rapportering av dataene, bare som hjelpemiddel under innsamlingen av opplysningene.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen