136101
136101
innrapportering
2013-08-30T11:08:00.000Z
no

Pågår

Månedlig undersøkelse for overnattingsbedrifter

Måleperiodemånedlig

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge nivået og utviklingen for den kommersielle overnattingstrafikken så fullstendig som mulig. Undersøkelsen er en viktig indikator for utviklingen innen reiselivet.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god overnattingsstatistikk, trenger vi informasjon om blant annet:

  • tilgjengelig kapasitet
  • ankomster
  • overnattinger
  • overnattinger fordelt etter gjestenes bostedsland
  • overnattinger fordelt etter formål med oppholdet (kun for hoteller)
  • losjiomsetning (kun for hoteller) 

Hvem skal rapportere?

Statistisk sentralbyrå (SSB) sender undersøkelsen til et utvalg av virksomheter for å innhente opplysninger. 

 Alle virksomheter som driver hotell eller vandrerhjem og har vært i drift i tellingsmåneden er med i utvalget, uavhengig av kapasitet.

 Alle campingplasser med mer enn 30 enheter (sum av utekapasitet og innekapasitet) og har vært i drift i tellingsmåneden er med i utvalget.

 Alle virksomheter med utleieenheter beregnet på selvhushold og korttidsopphold (ferieleiligheter, appartement, hyttegrender, rorbuer m.m.) med 10 eller flere sengeplasser er med i utvalget. 

Hvordan vil rapporteringen foregå?

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Dette er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet.

Det er også lagt til rette for elektronisk innrapportering direkte fra sluttbrukersystem, bookingsystem, til Altinn. 

Oppstår det problemer, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Oppgaveplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54§ 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nr. 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Man kan klage på vedtaket om opplysningsplikt etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Dette gjelder også senere vedtak om avvisning av klage.

Taushetsplikt og oppdrag

Viktige brukere av statistikken er blant annet bransjeforeninger og offentlige myndigheter. Alle utfylte skjema er underlagt opplysningsplikt etter statistikkloven § 2-4.Ved oppdrag leverer SSB kun tall for kommuner med minst tre enheter. SSB leverer ikke oppdrag etter kunde definerte utvalg. Statistikk etter kommune kan bestilles via oppdrag.reiseliv@ssb.no

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen