117353
117353
innrapportering
2013-06-04T14:45:00.000Z
no

Pågår

Godstransport på kysten - kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Undersøkelsen innhenter data for statistikken 'Godstransport på kysten'. Statistikken skal beskrive godsstrømmene langs kysten og mot utlandet. I undersøkelsen bes det derfor om at godsomslaget på ethvert laste-/lossested angis med opprinnelse/destinasjon og vareslag. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å sammenstille denne statistikken og alle land i EU utarbeider tilsvarende tall. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som viktig grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

Oppgavegivere

Målpopulasjonen er eiere/operatører av laste- og lossesteder langs kysten.  

Utvalgspopulasjonen er satt med utgangspunkt i kystkommunene. Ifølge Havne- og farvannsloven § 9 har kommunene langs kysten forvaltningsansvar og myndighet innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. 

Noen kommuner har lagt sin forvaltning av havneaktivitet til en teknisk avdeling i kommunen, noen har opprettet egne foretak, noen har overført ansvaret til interkommunale foretak og noen har inngått samarbeidsavtaler med nabokommuner. Alle disse ‘offentlige rapporteringsenheter’ samler inn data fra havneaktørene i sine områder. Med havneaktører menes brukere av kommunale kaier og eiere/operatører av private kaier.

Eiere/operatører av laste- og lossesteder som ikke er inkludert i data fra kommunene legges til utvalgspopulasjonen. Det samme gjelder aktører i havn der kommunen ikke har avsatt ressurser til havneforvaltning. Disse oppgavegiverne omtales som ‘private rapporteringsenheter’ og gis samme opplysningsplikt som de offentlige.

Opplysningsplikt

Samtlige enheter i utvalgspopulasjonen, offentlige og private rapporteringsenheter, er pålagt oppgaveplikt. Plikten er hjemlet i statistikkloven.

Godsomslag og passasjertall avgjør opplysningsplikt og innhold i dataleveransen.

  • Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag under 1 000 tonn (Godsomslag < 1 000) og hvor samlet antall passasjerer er under 200 (Pax < 200) faller utenfor rammen av statistikken, og skal ikke rapportere.
  • Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag over 1 000 tonn men mindre enn 1 000 000 tonn (1 000 =< Godsomslag < 1 000 000), eller med samlet antall passasjerer over 200 men under 200 000 (200 =< Pax < 200 000) må levere aggregerte data årlig. Disse oppgavegiverne er med i årsundersøkelsen.
  • Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag på 1 000 000 tonn eller mer (1 000 000 =< Godsomslag) eller med samlet antall passasjerer på 200 000 eller mer (200 000 =< Pax) må levere data kvartalsvis, detaljert på forsendelse. Disse oppgavegiverne er med i kvartalsundersøkelsen.

Noen havner som etter denne regelen skulle vært med i årsundersøkelsen, er allikevel med i kvartalsundersøkelsen. Dette er havner som det av ulike grunner er knyttet spesiell interesse til, for eksempel stamnetthavner.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Elektronisk innrapportering

I kvartalsundersøkelsen leveres data som flate filer etter filbeskrivelsene gitt i menyen til høyre. Data leveres gjennom egen opplastingsportal (se oppe til venstre). Brukernavn og passord for portalen gis i brev til oppgavegiver.

Svarfrist

Rundt 30 dager etter måleperiode. Eksakt dato gis i brev til oppgavegiver.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen