147153
147153
innrapportering
2014-01-09T12:56:00.000Z
no

Pågår

Hagebruksundersøkelsen

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Statistisk sentralbyrå samler hvert år inn opplysninger om avling av hagebruksvekster fra et utvalg av jordbruksbedrifter i landbruket.

 

Hva skal rapporteres?

Undersøkelsen har spørsmål om areal og avling av bær, frukt, grønnsaker på friland og grønnsaker i veksthus.

For frukt og bær skal totalt areal og areal i bæring oppgis for hvert bær- og fruktslag. Avling skal oppgis i tonn, og omfatter all salgbar produksjon inkludert hjemmeforbruk. Dersom hele arealet er godkjent for økologisk produksjon skal det krysses av i feltet «Økologisk».

Dyrket areal og avling av grønnsaker og urter på friland skal fordeles på de vekstene som dyrkes. Avling oppgis i tonn, 1000 stk eller beger, og omfatter salgbar produksjon inkludert hjemmeforbruk. Hvis det høstes mer enn én avling av samme vekst på samme areal, skal hele avlingen føres opp, mens arealet skal telles bare én gang. Hvor mange avlinger som er tatt på samme areal føres opp under «Antall avlinger». Brukes det samme arealet på ulike vekster, skal arealet føres på hver av vekstene. Også for grønnsaker skal det krysses av for «Økologisk» dersom hele arealet er godkjent for økologisk produksjon.

Areal av grønnsaker, bær og urter som dyrkes i veksthus skal fordeles på de aktuelle vekstene. Arealene oppgis i kvadratmeter, og dersom hele arealet er godkjent for økologisk produksjon krysses det av i feltet «Økologisk». Avling oppgis i tonn eller 1000 stk, og det skal også føres opp hvor mange måneder veksthusarealet er i bruk til den aktuelle veksten.

 Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Spørsmålene som skal rapporteres ligger under «Skjemaer» til høyre på siden. Vi gjør oppmerksom på at dette skjemaet ikke kan benyttes til innsending.

 

Hvem skal rapportere?

Foretak som har fått brev fra SSB om at de er trukket ut til å delta i «Hagebruksundersøkelsen» skal rapportere innen rapporteringsfristen.

 

Hvordan vil rapporteringen foregå?

SSB følger regjeringens oppfordring om digitalt førstevalg og det er ikke tilgjengelig papirskjema for denne undersøkelsen. Opplysningene rapporteres over Internett via altinn.no. Dette er en enkel og rask måte å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks.

 

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54§ 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Man kan klage på vedtaket om opplysningsplikt etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Dette gjelder også senere vedtak om avvisning av klage. Nærmere informasjon om klagerett er gitt i vedtaksbrevet om opplysningsplikt.

 

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - Fre: 09.00 - 15.00