213733
213733
innrapportering
2015-01-08T09:44:00.000Z
no

Ikke aktiv

Fjernvarme- og fjernkjøling

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med statistikken er å følge utviklingen i tilgang og bruk av fjernvarme og fjernkjøling.

Statistikken benyttes blant annet ved internasjonal rapportering av energistatistikk til Eurostat og IEA/OECD. Statistikken brukes internt i SSB av Seksjon for nasjonalregnskap og Seksjon for miljøstatistikk. Tallene inngår også i annen energistatistikk, som i energiregnskapet og i energibalansen for Norge.

Hva skal rapporteres?

Virksomheten bes sende inn ferdig utfylt fjernvarme- og fjernkjøleskjema som vedlegg via Altinn. Skjemaet inneholder spørsmål om bl.a. total produksjon, forbruk i ulike sektorer, brenselsforbruk i produksjonsprosessen, samt tekniske og økonomiske hovedtall som investeringer, inntekter osv. Skjema og veiledning  til utfylling ligger i høyremargen under dokumenter.

Hvem skal rapportere?

Fjernvarme- eller fjernkjøleverk i Norge som via et rørsystem leverer varme eller kjøling til eksterne kunder fra en varme- eller kjølesentral med dimensjonerende effekt på minst 1 MW. Industribedrifter som produserer varme kun til eget bruk skal ikke være med i undersøkelsen.

Hvordan skal rapporteringen foregå?

SSB ber om at ferdig utfylt excel-skjema sendes over Internett via vår innrapporteringskanal på https://www.altinn.no Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å sende inn skjema. For å kunne sende inn skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender. Oppstår det problemer med pålogging, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Oppgaveplikt

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av NVE i medhold av gitte konsesjoner, lov om produksjon, omforming, overføring omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29.06.1990 nr 50 §§ 5-5 annet ledd, 7-1tredje ledd første punktum og forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) av 7.12.1990 nr 959 § 7-2 annet ledd. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Dersom De mener at De ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi oppgaver, kan De klage over pålegget innen 3 uker. Klageretten gjelder ikke spørsmålet om oppgaveplikten er rimelig eller nødvendig

Taushetsplikt

Alle utfylte skjema er underlagt opplysningsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Kontakt