144818
144818
innrapportering
2014-06-19T09:00:00.000Z
no

Pågår

Energivarer brukt som råstoff

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Skjemaet er et supplement til Statistisk sentralbyrås årlige skjema for energi brukt som brensel i industrien (RA-0439). Tallene brukes i den årlige energibalansen for Norge og i utslippsberegninger. Både energibalansen og utslippsstatistikk er viktig informasjon blant annet ved energiplanlegging, energi- og miljøanalyser og til internasjonal rapportering.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om opplysninger om energivarer brukt som råstoff, reduksjonsmidler og bruk av CO-gass, og det sendes til virksomheter som har denne typen forbruk. For kull og koks ber vi også om opplysninger om forbruk til brenselsformål, lager ved utgangen av året og produksjon av kull. I skjemaet ber vi om at kull og koks osv. brukt som henholdsvis reduksjonsmiddel og annen type råstoff, spesifiseres hver for seg. Hvis det er problematisk å skille på dette, ber vi om at det gjøres en skjønnsmessig vurdering. Det bes også om opplysninger om CO-gass (jernverksgass) hvis dette kjøpes, eller produseres og nyttiggjøres til energiformål i egen eller andre bedrifter. Dette vil kun gjelde noen få bedrifter.

Hvordan skal rapporteringen foregå?

SSB ber om at opplysningene rapporteres over Internett via innrapporteringskanalen Altinn på https://www.altinn.no. Dette er en sikker måte å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn. Mer informasjon om pålogging og rapportering vil  bli sendt ut ved rapporteringsstart.

Oppgaveplikt

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av NVE i medhold av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29.juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen fristen, vil NVE treffe vedtak som pålegger innsending av ovennevnte opplysninger og vedtak om tvangsmulkt dersom opplysningene ikke er sendt innen fristen jf. energiloven § 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

Nedlagt eller solgt?

Skulle virksomheten være nedlagt eller solgt, må SSB informeres om dette snarest, enten via aktuelle webskjema eller ved å benytte kontaktinformasjonen for dette skjemaet.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Mer på ssb.no