144778
144778
innrapportering
2013-11-01T08:32:00.000Z
no

Ikke aktiv

Energibruk i industrien

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverk. Statistikken benyttes i stor grad av offentlig virksomhet, ulike analysemiljøer og av bransjeorganisasjoner. Internt i SSB er statistikken viktig som grunnlag for nasjonalregnskapet, energiregnskapet, energibalansen og utslippsregnskapet.

Som et ledd i myndighetenes arbeid for å redusere oppgavebyrden for næringslivet samarbeider SSB og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å samle inn data for om industriens energibruk. Data vil bli samlet inn og bearbeidet av SSB i medhold av energiloven og videresendt til NVE. Etter oppdrag fra NVE oversender SSB mengdedata også til Enova SF og Miljødirektoratet. Videre vil SSB benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Hva skal rapporteres?

Foretakene bes rapportere opplysninger om energibruk og energikostnader for ulike energivarer brukt til produksjon, lys, varme og transport i løpet av året for en eller flere av sine virksomheter. Energivarene omfatter innkjøpt elektrisk kraft, petroleumsprodukter, gassprodukter, kullprodukter, damp og fjernvarme, biobrensler, petroleumsprodukter til transport, egentilvirket elektrisk kraft, egentilvirket gass, eget trevirke, avlut og annet avfall. 

Hvem skal rapportere? 

Populasjonen i statistikken omfatter fra 1998 alle aktive virksomheter innenfor industri og bergverk, dvs. næring 05, 07,08, 09.9 og 10-33 etter Standard for næringsgruppering 2007. Det innhentes opplysninger om energibruk fra et utvalg av virksomheter. For de øvrige virksomhetene i populasjonen estimeres opplysninger om energibruk. 

Hvordan foregår rapporteringen?

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Dette er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Oppstår det problemer, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Oppgaveplikt

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av NVE i medhold av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29.juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen fristen, vil NVE treffe vedtak som pålegger innsending av ovennevnte opplysninger og vedtak om tvangsmulkt dersom opplysningene ikke er sendt innen fristen jf. energiloven §§ 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

Det gis frist til å uttale seg om saken innen fristen som er oppgitt i brevet. Eventuelle uttalelser sendes til energibruk@nve.no. Dersom opplysninger om forhold som gjelder rapporteringen ikke er innkommet innen denne fristen vil NVE treffe vedtak som nevnt over, for de foretak der opplysningene til statistikken ikke er innsendt.

Nedlagt eller solgt?

Skulle virksomheten være nedlagt eller solgt, må SSB informeres om dette snarest, enten via aktuelle webskjema eller ved å ta kontakt med vår svartjeneste.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen