144820
144820
innrapportering
2013-11-01T08:30:00.000Z
no

Pågår

Elektrisitetspriser, kvartalsvis

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Statistikken viser et tverrsnitt av prisene i kraftmarkedet, gir opplysninger om den faktiske prisutviklingen. Opplysningene benyttes også i nasjonalregnskapet og produsentprisindeksen. I tillegg kan statistikken benyttes i ulike analyser av kraftmarkedet.

Hva skal rapporteres?

Energiverket skal oppgi hvor mye kraft de har solgt og til hvilken gjennomsnittspris, fordelt på ulike kontraktstyper. Undersøkelsen måler kraftprisene for hele kvartalet. All kraft som fysisk selges skal inkluderes. Alle priser skal oppgis eksklusive merverdiavgift og forbruksavgift. Kostnader knyttet til elsertifikatordningen skal inkluderes.

Hvem skal rapportere?

Populasjonen i statistikken omfatter e-verkene i elektrisitetsforsyningen, dvs næring 35.1 etter Standard for næringsgruppering 2007. Det innhentes opplysninger fra et utvalg av e-verkene.

Hvordan foregår rapporteringen? 

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn.

Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Oppstår det problemer med pålogging, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Oppgaveplikt 

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Meld fra om Endring

Dersom foretaket har endret navn, næring (virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på http://www.brreg.no/. Se informasjon på baksiden av brevet om hjemmel for å pålegge opplysningsplikt og retten til å klage på vedtaket.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen