241343
241343
innrapportering
2015-09-30T09:57:00.000Z
no

Pågår

Drosjetransport

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å gi aktuelle nøkkeltall om drosjenæringen, som kan være til nytte både for næringen selv, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner. Statistikken inngår også i nasjonalregnskapet som utarbeides av Statistisk sentralbyrå.

Hva skal rapporteres?

SSB ber om opplysninger om transportytelser, dvs. antall tilmeldte biler, løyvehavere, utførte turer, omsetning, opptatte og ledige biltimer og antall kjørte kilometer totalt og betalt.

Hvordan foregår rapporteringen?

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn.

Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Oppstår det problemer med pålogging, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Oppgaveplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Meld fra om endring

Dersom foretaket har endret navn, næring (virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på http://www.brreg.no/

Se informasjon på baksiden av brevet om hjemmel for å pålegge opplysningsplikt og retten til å klage på vedtaket.

Svarfrist

Svarfristen er oppgitt i det tilsendte brevet.

Kontakt

 • E-post
  drosjestatistikk@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Resultater fra rapporteringen