127493
127493
innrapportering
2013-07-04T14:41:00.000Z
no

Pågår

Investeringer for detaljhandel, kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide indeks over kvartalsvise investeringer i detaljhandelen, som er viktig for å forstå konjunkturutviklingen. Viktige brukere av statistikken er nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitutter, bransjeforeninger, departementer, andre offentlige etater, banker og politiske organisasjoner.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om kvartalsvis investering fra den enkelte forretning. Det skal rapporteres for nye investeringer utført i Norge for maskiner og inventar, biler og andre transportmiddel og nybygg og rehabilitering. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Det vises til tidligere tilsendt vedtak om opplysningsplikt. SSB samler inn opplysningene med hjemmel istatistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen

Mer på ssb.no