134616
134616
innrapportering
2013-08-22T14:41:00.000Z
no

Pågår

Prisopplysingar til byggjekostnadsindeksene

Måleperiodemånedlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å måle prisutviklingen på innsatsfaktorene materialer, arbeidskraft, transport og maskiner i boligproduksjonen. Byggekostnadsindeksene er av stor samfunnsmessig betydning, og er et viktig hjelpemiddel i prisforhandlinger mellom entreprenører og byggherrer.

 

Hva skal rapporteres?

For å lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente materialpriser fra et utvalg av bedrifter.

Det er priser som oppnås ved salg til entreprenører, byggmestre, installasjonsbedrifter osv., altså priser fratrukket rabatter, som skal rapporteres. Priser pr. 15. i måneden oppgis og de skal være eksklusive merverdiavgift.

 

Opplysningsplikt

Foretaket som har bedrifter med i undersøkelsen får tilsendt vedtak om opplysningsplikt. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen