134623
134623
innrapportering
2013-08-22T15:24:00.000Z
no

Pågår

Priser på materialer til anleggsarbeid

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider kvartalsvise byggekostnadsindekser for anlegg og innhenter priser fra et utvalg av bedrifter. Indeksene er av stor samfunnsmessig betydning og er et viktig hjelpemiddel i prisforhandlinger mellom entreprenører og byggherrer.

Opplysningsplikt

SSB samler inn opplysningene med hjemmel i statitsikkloven § 2-2. Etter statistikklovens § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til de som ikke gir opplysninger innenen oppgitt frist. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikklovens § 2-4. Svarfrist er 2 uker etter utgangen av måleperioden.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen