63936
63936
artikkel
2012-04-27T09:22:00.000Z
no

Artikkel

Kommunefakta

Kommunefaktasidene på ssb.no er blitt fjernet. Årsaken er problemer knyttet til oppdatering av sidene. Inntil videre finner du statistikk over kommunene på andre sider på ssb.no. Under finner du lenker og oppskrifter på hvordan du skal gå fram.

KOSTRA (KOmmune STat RApportering)

Alle landets kommuner er pliktet til å rapportere regnskaps- og aktivitetstall til databasen KOSTRA. De fleste av tallene blir innbyggerfordelt av SSB, slik at det er mulig å sammenligne kommuner av ulik størrelse. KOSTRA-tallene blir også presentert i egne faktaark.


Statistikkbanken

Alle tabeller som er merket med (K) inneholder kommunetall.


Statistikker

På startsiden for statistikkområdene kan man filtrere på de statistikkene som inneholder kommunetall. På statistikksiden finner man kommunetabellene under arkfanen "Ferdige tabeller".


Utvalgte statistikker med kommunetall

Befolkning

Likestilling

Utdanning

Valg

Kommuneøkonomi

Arbeid og inntekt

Boforhold

Helse, sosialhjelp og omsorg

Miljø


Regionale inndelinger (kommunekatalogen)

Her finner du en oversikt over alle landets kommuner, presentert på ulike måter, og som kan lastes ned i forskjellige format.