Vis innholdstyper

Treff (371)

Søkeresultat

 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

  Rapporter 2014/36

  Formålet med undersøkinga er å kartlegge situasjonen for dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid.

  Publikasjon
 • Pleie- og omsorgstjenesten 2013

  Rapporter 2014/33

  Rapporten gir et bilde av bruk og mottakere av pleie- og omsorgstjenestene i landet gjennom detaljert statistikk.

  Publikasjon
 • Allmennlegetjenesten

  Stabil bruk av allmennlegetjenesten

  fastlegetjenester, legevaktkonsultasjoner, konsultasjoner, bruk av fastleger, bruk av legevakt, legebesøk, doktorbesøk

  Statistikk
 • Sykefravær

  Fortsatt stabilt sykefravær

  sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent

  Statistikk
 • Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

  Stabil sysselsetting for funksjonshemmede

  arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilrettelegging

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Pleie- og omsorgstenester

  Stadig meir helsetenester i heimen

  eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)

  Statistikk
 • Kommunehelsetenesta

  Nær 14 milliardar til kommunehelsetenester

  kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuarar

  Statistikk
 • Tannhelsetenesta

  Over 3 milliardar til den offentlege tannhelsetenesta

  tannstatus, karies, tannleger, tannpleiere, tannlegesekretærer, driftsutgifter

  Statistikk
 • Spesialisthelsetjenesten

  Stabilt kostnadsnivå og stabil aktivitet

  sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanser

  Statistikk
 • Helse- og sosialpersonell

  Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning

  helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunn

  Statistikk
 • Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013

  Notater 2014/22

  Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2013 gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

  Publikasjon
 • Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

  Notater 2014/21

  Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2012 er gjennomført av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning. Det er gjennomført undersøkelser om samme tema tidligere, men dette er første runde av det som skal bli e...

  Publikasjon
 • Kvalitet i IPLOS-registeret

  Notater 2014/20

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra eget fagsystem i pleie og omsorg til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer. Dette innebærer at SSB kontrollerer mer enn 10 millioner registrer...

  Publikasjon
 • Låg inntekt og tannhelse

  Rapporter 2014/20

  Låg inntekt aukar sannsynet for dårleg tannhelse og mindre hyppige besøk hos tannlegen. Men kva er det som elles kjenneteiknar dei med låg inntekt, og kva kan ein gjere for å styrke kunnskapen om låginntektsgrupper spesielt og andre vaksne generelt?

  Publikasjon