Vis innholdstyper

Treff (381)

Søkeresultat

 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014

  Notater 2015/20

  Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2014 gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

  Publikasjon
 • Pasienter på somatiske sykehus

  Muskel og skjelett til besvær

  helseregioner, helseforetak, diagnoser, sykdommer, døgnopphold, innleggelser, polikliniske konsultasjoner, legebesøk, dagbehandlinger, liggedager

  Statistikk
 • Helsefakta – Norge i verden

  Faktahefter 2015/41

  Nordmenn røyker mindre og drikker mer. Og samtidig som én av tre er overvektige eller har fedme, trener stadig flere minst én gang i uken.

  Publikasjon
 • Arbeidsulykker

  jobbulykker, ulykker, arbeidshelse, sikkerhet, yrkesskader

  Statistikk
 • Sykefravær

  Stabilt sesongjustert sykefravær

  sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent

  Statistikk
 • Helseregnskap

  Helseutgiftene vokser i takt med befolkningen

  helseutgifter, helsetjenester (for eksempel legetjenester, rehabilitering, sykehjemstjenester), finansieringskilder (for eksempel bedrifter, folketrygden, egenandel), satellittregnskap, sykehustjenester, egenandeler

  Statistikk
 • Kvalitet i IPLOS-registeret

  Notater 2015/16

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra egne fagsystemer i pleie og omsorg til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer til registeret.

  Publikasjon
 • Etterspørselen etter individrettede tjenester hvor det offentlige sørger for mye av tilbudet

  Notater 2015/11

  Formålet med dette notatet er å presentere resultater og resonnementer fra empirisk forskning som er relevant når man skal tallfeste hvordan endringer i priser og inntekt(er) påvirker produksjonen av tjenester som er individrettede, men som i stor...

  Publikasjon
 • Røykevaner

  Fortsatt nedgang i røyking

  røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukere

  Statistikk
 • Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2015/1

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har sekretariatet for Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk, og i den forbindelse gir SSB ut årsrapport med oversikt over utvalgets arbeid.

  Publikasjon
 • Helsestatistikk og styringsdata går hand i hand

  Sentrale helsemyndigheiter ønskjer gode styringsdata om helsetenester og helseforhold. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk tek sikte på å samordne behov for informasjon om helse- og omsorgstenesta og sosialtenesta.

  Artikkel
 • Folkehelse i samhandlingens tegn

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Det er stadig behov for forebyggende helsearbeid, særlig blant lavt utdannede og dem som bor i nord. Forebygging er også en viktig del av samhandlingsreformen. Mer penger brukes på kommunale helse- og omsorgstjenester, og nye kommunale tilbud etab...

  Artikkel
 • Stadig mindre forskjell på menns og kvinners levealder

  Vi lever stadig lenger, både kvinner og menn. Selv om mennene tar innpå forspranget, lever kvinner fremdeles lengst. Samtidig opplever menn seg som friske en større del av livet enn det kvinner gjør.

  Artikkel
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

  Rapporter 2014/36

  Formålet med undersøkinga er å kartlegge situasjonen for dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid.

  Publikasjon