168696
168696
Økt beholdning i Statens pensjonsfond Norge
statistikk
2014-09-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge, folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statens pensjonsfond Norge1. halvår 2014

Innhold

Økt beholdning i Statens pensjonsfond Norge

Eiendelene i Statens pensjonsfond Norge hadde en samlet verdi på 200 milliarder kroner ved utgangen av juni 2014. Dette er 40 milliarder mer enn ved utgangen av 1. halvår 2013.

Statens pensjonsfond Norge. Balanse
1. halvår 2014 1. halvår 2014 1. halvår 2004 1. halvår 2004
Millioner kroner Fordeling i prosent Millioner kroner Fordeling i prosent
Bankinnskudd i alt 9 145 4,6 2 143 1,3
Sertifikater 0 0,0 1 572 0,9
Obligasjoner 73 443 36,6 25 707 15,4
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 114 143 56,9 25 145 15,0
Utlån 0 0,0 91 775 54,8
Andre fordringer 3 724 1,9 21 031 12,6
Realkapital 0 0,0 0 0,0
Sum eiendeler 200 456 100,0 167 373 100,0
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge

Det siste året har beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis økt fra 89 milliarder til 114 milliarder kroner. Beholdningen av obligasjoner har i samme periode økt fra 63 milliarder til 73 milliarder kroner. I tillegg til aksjer og obligasjoner hadde fondet andre fordringer på litt under 4 milliarder kroner og bankinnskudd på 9 milliarder kroner ved utgangen av juni 2014. Beholdningen av fordringer og bankinnskudd har økt med til sammen 5 milliarder kroner det siste året.

Fondets egenkapital var på 184 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår. Egenkapitalen har økt med 32 milliarder kroner siden utgangen av juni 2013. Samtidig har fondets gjeld, som i hovedsak er knyttet til sikkerhet for utlånte aksjer, økt med nærmere 8 milliarder kroner.