144078
statistikk
2014-03-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge, folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statens pensjonsfond Norge2. halvår 2013

Innhold

Økt beholdning av aksjer og obligasjoner

Eiendelene i Statens pensjonsfond Norge hadde en samlet verdi på 175 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Dette er 13,3 prosent mer enn verdien ett år tidligere.

Statens pensjonsfond - Norge. Balanse
2. halvår 2013 2. halvår 2003
Millioner kroner Fordeling i prosent Millioner kroner Fordeling i prosent
1Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006. Dette innebærer at kontolån til staten til en verdi av 101,8 milliarder kroner ble nedskrevet, mens kontolån til en verdi av 10 milliarder kroner ble konvertert til obligasjoner
Bankinnskudd i alt 4 531 2,6 922 0,6
Sertifikater 0 0,0 1 360 0,9
Obligasjoner1 63 986 36,5 26 068 16,5
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 104 779 59,7 24 291 15,3
Utlån1 0 0,0 86 756 54,8
Andre fordringer 2 187 1,2 18 938 12,0
Realkapital 0 0,0 0 0,0
Sum eiendeler 175 483 100,0 158 335 100,0
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge

I løpet av 2013 har beholdningen av obligasjoner økt med 20,1 prosent, fra 53 til 64 milliarder kroner. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis har i samme periode økt fra 90 til 105 milliarder kroner. I tillegg til aksjer og obligasjoner hadde fondet andre fordringer på i overkant av 2 milliarder kroner og bankinnskudd på 4,5 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Disse størrelsene er redusert med henholdsvis 11,1 og 48,3 prosent siden utgangen av 2012.

Fondets egenkapital er nå på 168 milliarder kroner. Dette er 23 milliarder kroner, eller 15,6 prosent, mer enn ved utgangen av 2012. Samtidig er fondets gjeld, som i hovedsak er knyttet til sikkerhet for utlånte aksjer, redusert med i overkant av 2 milliarder kroner, eller 21,1 prosent.