108548
statistikk
2013-09-13T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
eigarskap, Eigarskap og roller i næringslivet, eigarar, aksjonærar, eigarstruktur, personleg eigde føretak, aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonføretak, føretaksstorleik, føretak etter næringEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Eigarskap og roller i næringslivet1. januar 2012

Innhald

Mange småaksjonærar

57 prosent av alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap hadde berre ein aksjonær per 1. januar 2012. 30 prosent av føretaka hadde på same tidspunkt berre føretak som eigarar.

Antall aksjonærer, etter antall foretak de har aksjemajoritet i. 1. januar
2012
Antall aksjonærer Andel aksjonærer
Personer som aksjonær 644 533 100,0
0 foretak 493 928 76,6
1 foretak 134 253 20,8
2 foretak 14 057 2,2
3 foretak 1 849 0,3
4 foretak 322 0,0
5-9 foretak 120 0,0
10 eller flere foretak 4 0,0
 
Foretak som aksjonær 91 397 100,0
0 foretak 40 522 44,3
1 foretak 31 665 34,6
2 foretak 10 089 11,0
3 foretak 4 158 4,5
4 foretak 1 838 2,0
5-9 foretak 2 471 2,7
10 eller flere foretak 654 0,7

Sjølv om 57 prosent av føretaka berre hadde ein aksjonær, utgjorde eineaksjonærane under 8 prosent av alle aksjonærar totalt.

Få føretak – mange aksjonærar

Berre 0,35 prosent, eller 751 av føretaka hadde over 100 aksjonærar. Desse aksjonærane utgjorde likevel heile 69 prosent av alle aksjonærane.

Det er såleis få store føretak målt i talet på aksjonærar, men størstedelen av aksjonærane åtte aksjar i nettopp desse føretaka.

Flest personlege aksjonærar utan aksjemajoritet

Av dei personlege aksjonærane hadde om lag ein av fire aksjemajoritet i eitt eller fleire føretak. Om vi ser på aksjonærar som er føretak, hadde godt over halvparten av desse aksjemajoritet i minst eitt føretak.