Statistikkområde

Befolkning: Likestilling

Alt innhold for delområdet likestilling

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

  I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning.

  Artikkel
 • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

  Far jobber mindre, mens mor jobber mer enn før. Betyr det at de nå deler mer på både omsorgs- og forsørgeransvaret?

  Artikkel
 • Stadig flere kvinnelige ledere

  38 prosent av alle ledere er kvinner. I 2011 var denne andelen bare 32 prosent. I privat sektor er det stadig flest menn som jobber og dermed også få kvinnelige ledere.

  Artikkel
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Rapporter 2017/28

  Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

  Publikasjon
 • Kjønnslikestilling på kartet

  Artikkel
 • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

  Samfunnsspeilet 1/2017

  I 1993 fikk menn rett til betalt foreldrepermisjon som kun var forbeholdt far. Da var den fire uker lang. Fedrekvoten ble deretter gradvis økt til 14 uker for igjen å bli redusert til ti uker. Andelen fedre som tar ut fedrekvoten, er økende.

  Artikkel
 • Fedrekvoten mer populær enn noen gang

  I 2015 er fullt uttak av fedrekvote mer vanlig blant fedre enn noensinne. Andelen fedre som tok ut full fedrekvote eller mer falt i 2014. Det så dermed ut til at oppslutningen om ordningen innført var i ferd med å avta. Nå viser tall fra 2015 at o...

  Artikkel
 • Norskfødte med innvandrerforeldre er mye mer likestilte enn innvandrere

  Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere majoriteten enn det innvandrerne gjør mht. andel i arbeid eller utdanning (dvs. andel aktive). Blant de norskfødte ser vi dessuten at den lille kjønnsforskjellen i andel aktive går i kvinn...

  Artikkel
 • Kjønnsdelt arbeidsmarked tross kvinnenes utdanningsforsprang

  De fleste likestillingsutfordringene i Norge skyldes mannsdominans, men når det gjelder utdanning, drar kvinnene fra. Kvinner har langt høyere utdanningsnivå enn menn. Men utdanningsdominansen har ennå ikke ført til et mindre kjønnsdelt arbeidsmar...

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv

  Rapporter 2015/26

  Utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnsliv er viktige arenaer for likestilling. Stadig flere innvandrere går på skole og tar høyere utdanning. Kvinner er i flertall både blant dem uten utdanning og kun grunnskole, og blant dem med høyere utdann...

  Publikasjon
 • Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012

  Rapporter 2014/02

  Det er en tredobling i andelen barn som bor hos både mor og far i 2012 sammenlignet med i 2002. Færre barn bor fast hos mor, mens andelen barn som bor fast hos far, har ligget stabilt på 7-8 prosent i denne tiårsperioden

  Publikasjon
 • Hvem er de nye involverte fedrene?

  Økonomiske analyser 5/2013

  Dagens fedre bruker langt mer tid til ulønnet familiearbeid, såkalt husholdsarbeid, enn fedre på begynnelsen av 1970-tallet. Er dette en generell utvikling som omfatter fedre flest, eller har økningen har vært særlig stor blant bestemte grupper?

  Artikkel
 • Yrkes- og familiearbeid i barnefasen

  Rapporter 2013/44

  Fedre bruker mer tid i hjemmet og mindre på jobb enn på 70-tallet. For mødre er det motsatt. Dette tyder på endringer i kjønnslikestillingen, viser en ny rapport fra SSB

  Publikasjon
 • Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper

  Rapporter 2013/45

  Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruken til menn og kvinner nærmer seg hverandre. Kvinner jobber mer og menn bruker mer tid på huslige oppgaver.

  Publikasjon
 • Likestilling – avhengig av hvor vi bor

  Samfunnsspeilet 3/2013

  Hvordan står det til med likestillingen i norske kommuner og regioner? I SSBs indikatorer for kjønnslikestilling skårer Nord-Norge og Østlandet generelt høyt, mens Sørlandet, Vestlandet og Sør-Østlandet jevnt over kommer dårligere ut.

  Artikkel