Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Godt årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før skatt i 2016 var på 54,3 milliarder kroner, en økning på 5,2 milliarder kroner fra 2015. Høyere rentenetto og nettogevinster bidro til det gode resultatet.

  Artikkel
 • Betydningen av en finansiell akselerator i foretakssektoren

  Rapporter 2016/44

  Denne rapporten dokumenterer en nyutviklet finansiell delmodell og beskriver hvordan denne inkorporeres i SSBs makroøkonometriske modell, KVARTS, som gjør det mulig å fange opp finansielle akseleratormekanismer i samspillet mellom realøkonomien og...

  Publikasjon
 • Økning i forpliktelsene

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 65,8 milliarder kroner mellom 2014 og 2015, til 1 678 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Betydelig svakere resultat for verdipapirfond

  I 2015 oppnådde verdipapirfondene et betydelig svakere resultat enn 2014. Nedgangen på 37 prosent skyldes i første rekke en reduksjon i nettoverdien av kursgevinster.

  Artikkel
 • Økte premieinntekter for skadeforsikring

  Skadeforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 3,5 prosent fra 2014 til 2015. Livsforsikringsselskapenes premieinntekter ble redusert med 1,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Sterkest utlånsvekst til lønnstakere i Sør-Trøndelag

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,9 prosent i 2015 og kom opp i 2 310 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest til lønnstakere i Sør-Trøndelag med 8,7 prosent.

  Artikkel
 • Omlegging av pengemengdestatistikken

  Notater 2016/09

  Beholdningene, transaksjonene og vekstratene i pengemengden endret seg som følge av omleggingen av pengemengdestatistikken i 2014/2015. Dette notatet omtaler konsekvensene for beholdningsnivåer i pengemengden.

  Publikasjon
 • Fra gull til KPI. Pengepolitikken og prisutviklingen gjennom 100 år

  Økonomiske analyser 5/2014

  Det operative målet for pengepolitikken har siden 2001 vært en årsvekst i konsumprisene som er nær 2.5 prosent. Prisutviklingen over tid er dermed et resultat av pengepolitikken. Hvordan har KPI utviklet seg i lys av pengepolitikken gjennom tidene?

  Artikkel
 • «Markedet venter på KPI-JAE»

  Økonomiske analyser 5/2014

  For aktørene i rente- og valutamarkedet er utviklingen i konsumprisene det viktigste norske nøkkeltallet. Det reflekterer prisvekstens betydning for pengepolitikken. Avvik mellom anslag og utfall kan gi opphav til store markedsbevegelser.

  Artikkel
 • Pengemengdestatistikken

  Notater 2014/34

  Rapporten oppsummerer arbeidet med vurderingen av pengemengdestatistikken.

  Publikasjon
 • Låneopptaket på nivå med bruttorealinvesteringene

  Husholdningenes netto låneopptak de siste fire kvartalene frem til og med 2. kvartal 2013 er beregnet til 173 milliarder kroner. Samtidig er bruttorealinvesteringer beregnet til 169 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Effekter av finanspolitiske tiltak

  Rapporter 2010/53

  Det er lenge siden det har vært så stor enighet blant økonomer om bruk av finanspolitikk som virkemiddel for å stabilisere økonomien, som vi så vinteren 2008/2009.

  Publikasjon
 • Credit regulations in Norway, 1970-2008

  Rapporter 2010/37

  Publikasjon
 • Om rentens effekt på konsum og sparing

  Økonomiske analyser 2/2010

  Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsumog investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting av økonomien.

  Artikkel
 • Vekst i premieinnbetalingene

  De siste årene har det vært store endringer i pensjonsregelverket for tjenestepensjoner, blant annet med innføringen av Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra og med 2006.

  Artikkel