Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Tre av fire i arbeid eller utdanning

  Nesten halvparten av alle personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996–2013, har flyttet fra bosettingskommunen sin, og mange bor i Oslo. De fleste er i arbeid, utdanning eller i introduksjonsprogrammet, men inntektsnivået e...

  Artikkel
 • Barn i familien påvirker også fedres avtalte arbeidstid

  Både antall barn og barnas alder har mer å si for mødrenes avtalte arbeidstid enn fedrenes. Men også fedrenes arbeidstid påvirkes – kortest arbeidstid blant fedre finner vi i familier med barn i førskolealder.

  Artikkel
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015

  Rapporter 2015/54

  43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng for dei funksjonshemma mot ...

  Publikasjon
 • Nesten alle i arbeid – store inntektsforskjeller

  Samfunnsspeilet 4/2015

  De fleste jobber fem år etter at de tok en master- eller doktorgrad. Halvparten av sivilingeniørene, siviløkonomene og tannlegene tjener over 650 000 kroner fem år etter endt studium. For tre av ti veterinærutdannede lå yrkesinntekten under 350 000.

  Artikkel
 • Wage equations and labour demand by education

  Rapporter 2015/49

  Denne rapporten er en ny framskrivning av etterspørsel etter arbeidskraft fram til 2030.

  Publikasjon
 • Response Propensities in the Norwegian Labour Force Survey

  Notater 2015/41

  With response rates decreasing in the Norwegian Labour Force Survey (LFS) it is important for Statistics Norway to investigate ways to optimize response within a constraint budget.

  Publikasjon
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2014

  Rapporter 2015/48

  Mellom 2013 og 2014 økte sysselsettingen fortsatt innen petroleumssektoren i Norge, men allerede fra 2012 begynte veksten å avta.

  Publikasjon
 • Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD

  Rapporter 2015/41

  Utdanner vi nok lærere? I denne rapporten er behovet for lærere i framtiden beregnet.

  Publikasjon
 • Framskrivinger av arbeidstilbud fordelt etter utdanning

  Notater 2015/36

  I notatet gis en overordet beskrivelse av MOSART-modellen, som blant annet brukes til å framskrive tilbud av arbeidskraft etter utdanning. Vi beskriver dataene som ligger til grunn for modellen, og hvordan de er kategorisert.

  Publikasjon
 • Endringer i sykefraværstatistikken

  På grunn av endringer i datagrunnlaget kan SSB foreløpig ikke publisere tall for sykefraværsprosenten, som er det viktigste måltallet for sykefraværet. I tillegg er det brudd i tidsserien for det alternative måltallet vi publiserer, som er andel a...

  Artikkel
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

  Rapporter 2015/39

  Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning.

  Publikasjon
 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  Økonomiske analyser 3/2015

  Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAVs ledighetstall har ulike definisjoner av å være arbeidsledig og målemetodene er forskjellige. Sammen bidrar de to til å nyansere bildet for utviklingen på arbeidsmarkedet.

  Artikkel
 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  Arbeidsledigheten har økt den siste tiden. Tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAV er imidlertid forskjellige. Det kommer av ulike definisjoner og metoder, men sammen bidrar begge målene til en nyansert diskusjon ...

  Artikkel
 • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

  Rapporter 2015/29

  Om 35 år vil det være behov for rundt 40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten enn i dag, viser ny beregning. Sykehustjenester står for det største bemanningsbehovet.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon