Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Turnover i det kommunale barnevernet

  Rapporter 2014/18

  Rapporten omhandler ansatte som strømmer til og personer som går ut av det kommunale barnevernet i spesifikke kommuner fra 2010 til 2011.

  Publikasjon
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2012

  Rapporter 2014/17

  Rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen 16-34 år, varierer med innvandrerbakgrunn. Teksten er en oppdatering av tidligere publikasjoner.

  Publikasjon
 • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

  Ifølge nasjonalregnskapet økte antall årsverk i Norge med 900 000 fra 1970 til 2013. Om lag halvparten av veksten fant sted i offentlig forvaltning. I denne 43-årsperioden økte andelen offentlige årsverk fra under 17 prosent til nesten 29 prosent.

  Artikkel
 • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

  Rapporter 2014/14

  Rapporten presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tred...

  Publikasjon
 • Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst

  Rapporter 2014/13

  Hvordan påvirker mindre arbeid og mer fritid norsk økonomi på lang sikt? Denne rapporten svarer på hvordan en gradvis nedkortet arbeidsdag fra 7,5 til 6 timer frem mot 2060 påvirker det private forbruket og skatteinntektene.

  Publikasjon
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2012

  Rapporter 2014/12

  Rapporten beskriver omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og gassutvinning samt sysselsatte i virksomheter som i hovedsak leverer varer til disse.

  Publikasjon
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Økonomiske analyser 1/2014

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn tidligere år. Yrkesdeltakelsen i gruppen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært medvirkende til økende yrkesdeltakelse blant dem som er 62 år og eldre.

  Artikkel
 • Enslige mindreårige flyktninger, 2011

  Rapporter 2014/09

  Rapporten beskriver dem som er kommet til landet som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011 og hvordan det går med dem i årene etter bosetting i Norge. Hovedtema er deltakelse i arbeid og utdanning.

  Publikasjon
 • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2012

  Rapporter 2014/06

  Dette er en oppdatert utgave av tidligere års rapporter. Les om hvordan botiden i Norge og utdanningsnivå påvirker sysselsettingen blant flyktninger.

  Publikasjon
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Notater 2014/13

  Opprinnelig ble spørsmål om overtid i Arbeidskraftundersøkelsen bare stilt ved direkte intervju. Men fra og med 2006 ble det også stilt ved indirekte intervju.

  Publikasjon
 • Virksomhetene ansetter flere innvandrere

  Samfunnsspeilet 5/2013

  I løpet av årene 2008-2012 har den gjennomsnittlige innvandrerandelen i virksomhetene økt. Innvandrere som andel av befolkningen har også gått opp, men ikke like mye. Dermed har innvandrerrepresentasjonen i virksomhetene blitt større.

  Artikkel
 • Innvandringen økte sysselsettingen

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Antall sysselsatte innvandrere har økt betydelig i årene 2002-2012, blant annet som følge av den store arbeidsinnvandringen etter 2004. Denne økningen utgjør en vesentlig del av den totale sysselsettingsveksten i Norge i denne tiårsperioden, nærme...

  Artikkel
 • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Sverige har flest innvandrere, både i absolutte tall og i forhold til folketallet. Norge har relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn Sverige og Danmark har hatt. Hvordan det går med innvandrere, henger ofte sammen med forskjeller i...

  Artikkel
 • Fra jordbruk til tjenester

  Økonomiske analyser 5/2013

  At norsk økonomi har gjennomgått store endringer de siste 100 årene blir særlig tydelig med nye beregninger for sysselsettingstall fordelt på næringer fra 1900 og 70 år frem i tid. Tjenesteandelen har økt fra 30 prosent i 1900 til 77 prosent i dag.

  Artikkel
 • Jobbskifter blant eldre arbeidstakere

  Rapporter 2013/60

  Av sysselsatte personer i alderen 62-66 år skiftet 6 prosent virksomhet fra 2011 til 2012. Til sammenligning var tilsvarende andel blant personer i alderen 35-49 år 14 prosent, viser en fersk rapport

  Publikasjon