Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reguleringer av arbeidsmarkedet – ubetinget positivt?

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Det er velkjent at reguleringer av arbeidsmarkedet, slik som minimumslønn, kan redusere inntektsforskjeller. Men det er mindre kjent at en stor del av forskjellene i arbeidsledighet mellom land og over tid også kan forklares av de samme regulering...

  Artikkel
 • Akademikere logger ikke av

  Samfunnsspeilet 5/2014

  De er akademikere eller ledere midt i yrkeslivet og logger ikke av, selv om de går hjem. Vel hjemme blir de oppringt, og svarer på e-post . Til tross for at grensene mellom jobb og hjem viskes ut, ser det ikke ut til at de blir mer slitne enn andre.

  Artikkel
 • Sysselsetting og økonomiske overføringer blant sju ankomstkohorter av innvandrere observert i perioden 1993-2010

  Rapporter 2014/38

  Sysselsettingen har økt over tid blant innvandrere som kom til landet på 1990-tallet. Andelen av inntekten fra overføringer har samtidig gått ned. Men det er store variasjoner, blant annet etter oppholdsgrunnlag, opprinnelsesland og kjønn.

  Publikasjon
 • Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

  Rapporter 2014/37

  Formålet med rapporten er å gi tall for ungdom som verken er i arbeid, under utdanning eller i annen opplæring, og i tillegg se på utviklingen over tid for disse.

  Publikasjon
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

  Rapporter 2014/36

  Formålet med undersøkinga er å kartlegge situasjonen for dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid.

  Publikasjon
 • Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

  Rapporter 2014/34

  I den offentlige debatten diskuteres det om flere av de offentlige velferdsordningene bidrar til at mange blir stående utenfor arbeidslivet. I denne rapporten undersøkes tallgrunnlaget for dette, med utgangspunkt i det begrepsapparatet SSB anvende...

  Publikasjon
 • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

  Rapporter 2014/31

  Spriket mellom dem som utdanner seg innen lærerfag og pleie- og omsorgsfag, og behovet for arbeidskraft, øker ytterligere i denne oppdaterte rapporten over tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter ulike typer utdanning.

  Publikasjon
 • Et oljeårsverk kostet 1,2 millioner kroner

  Gjennomsnittlig kostnad for et årsverk i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var 1,2 millioner kroner i 2012, 13,1 prosent mer enn i 2008. Dette tilsvarte kostnaden for tre årsverk i hotell- og restaurantvirksomhet. Kostnadene per årsverk for...

  Artikkel
 • Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

  Rapporter 2014/28

  I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra høyskole eller universitet som var overkvalifiserte for jobben de utførte. Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers

  Publikasjon
 • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

  Rapporter 2014/25

  I rapporten beskrives hvordan innvandrerandelen blant de ansatte i virksomhetene har utviklet seg over tid, og hvordan den varierer etter næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke.

  Publikasjon
 • Hva vet vi om innvandrere som verken jobber, studerer eller mottar ytelser?

  Samfunnsspeilet 3/2014

  I 2011 hadde 16 prosent av innvandrerne i alderen 20-66 år svak tilknytning til arbeidsmarkedet, det vil her si at de verken jobbet, søkte arbeid, studerte eller mottok ytelser knyttet til fravær av arbeidsinntekt.

  Artikkel
 • Mindre skjemavelde, sikrere tall

  Samfunnsspeilet 3/2014

  Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Én elektronisk melding fra arbeidsgiver vil erstatte dagens fem skjem...

  Artikkel
 • Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet - hvem er de?

  Rapporter 2014/22

  Denne rapporten gir tall for og beskriver en gruppe innvandrere som hverken er i arbeid eller utdanning, og som heller ikke er registrert arbeidsledige, mottakere av helserelaterte ytelser eller trygd fra NAV.

  Publikasjon
 • Innleide arbeidere ga vekst i industrien i 2013

  I denne artikkelen ser SSB nærmere på betydningen av timeverk fra innleide arbeidere og analyserer effekten av disse for industrien samlet sett og for de næringene som har et stort innslag av innleid arbeidskraft.

  Artikkel
 • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

  Rapporter 2014/19

  Her beskrives hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter pensjonsreformen fra 2011. Hvorvidt manglende samordning av tjenestepensjon mellom offentlig og privat sektor reduserer jobbskiftene mellom sektorene, analyseres også.

  Publikasjon