Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

  Rapporter 2015/29

  Om 35 år vil det være behov for rundt 40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten enn i dag, viser ny beregning. Sykehustjenester står for det største bemanningsbehovet.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

  Samfunnsspeilet 1/2015

  71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller i opplæring i 2014. En femtedel av denne gruppen var i samme situasjon sammenhengende i fem år, og rundt en tredjedel var antakelig forsørget av familien.

  Artikkel
 • Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet

  Rapporter 2015/14

  88 000 personer var arbeidsledige i 4. kvartal 2013, ifølge Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Bevegelsene inn og ut av sysselsetting fra samme kvartal i 2012 var store, men bare 19.000 personer var arbeidsledig begge årene.

  Publikasjon
 • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

  Rapporter 2015/12

  Pensjonsreformen som ble innført i 2011 hadde som et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid. Et av de viktige virkemidlene var at personer over 62 år skulle kunne kombinere arbeid og pensjon i større grad enn tidligere, uten at pensjonen ...

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

  Rapporter 2015/11

  Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet.

  Publikasjon
 • Befolkning, sysselsetting og utdanning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Vi er blitt én million flere mennesker i Norge på under 30 år. Vi blir også stadig eldre. Hvordan er befolkning- og alderssammensetningen? Hvor mange eldre er det per 100 i arbeidsfør alder i de ulike fylkene?

  Artikkel
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2013

  Rapporter 2015/07

  Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere majoritetsbefolkningen enn det innvandrere gjør når det gjelder andelen i arbeid og utdanning. Utdanningsnivået har imidlertid større betydning enn innvandrerbakgrunnen med hensyn til diss...

  Publikasjon
 • Dokumentasjon av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) etter omleggingen i 2006

  Notater 2015/15

  Formålet med undersøkelsen er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet.

  Publikasjon
 • Statistikk om jobbstrømmer

  Notater 2015/12

  Formålet med notatet er å beskrive et opplegg for sysselsettingsstatistikk hvor man beskriver jobbstrømmer som tar utgangspunkt i ansatte i alle virksomhetene i Norge.

  Publikasjon
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2013

  Rapporter 2015/05

  Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene som utvinner olje og gass, tjenester tilknyttet utvinningen, bygging og innredning av oljeplattformer og drift av forsyningsbaser.

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013

  Notater 2014/47

  Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har som mål å kartlegge ulike arbeidsmiljøforhold blant sysselsatte i Norge.

  Publikasjon
 • Labour Cost Survey

  Notater 2014/46

  Publikasjon
 • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013

  Rapporter 2014/40

  Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2013 og endringer fra 2012, men det gis også en del hovedtrekk tilbake til 2004.

  Publikasjon
 • Eldres yrkesaktivitet øker

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Yrkesaktiviteten blant dem over 60 år øker, og ett av målene med pensjonsreformen ser dermed ut til å bli nådd.

  Artikkel