Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Om avrunding av små tall i sysselsettingsstatistikkene

  Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken har mulighet til å gi tall på detaljert regionalt nivå. Når vi lager tall på regionalt nivå får vi utfordringer med få observasjoner i mange tabeller. Derfor blir alle ett- og to-tall avrundet tilfeld...

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 110 000 arbeidslause i september. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng frå juni.

  Artikkel
 • Lavere lønn blant innvandrere

  Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har.

  Artikkel
 • Sesongjustering av statistikken over ledige stillinger

  Notater 2017/39

  Notatet gir en oppsummering av utviklingsarbeidet som ble utført i forkant av første publisering (1. kvartal 2017) av sesongjusterte tall og trendtall for denne statistikken.

  Publikasjon
 • Stabilt tal på ledige stillingar

  Det sesongjusterte totale talet på ledige stillingar var stabilt frå 2. til 3. kvartal 2017. Det var oppgang innan byggje- og anleggsverksemd, og nedgang innan sosiale omsorgstenester utan butilbod.

  Artikkel
 • Færre arbeidsledige innvandrere

  I tredje kvartal 2017 var den registrerte ledigheten blant innvandrere 6,4 prosent, mens den for resten av befolkningen var på 1,9 prosent. Begge gruppene hadde en nedgang fra tredje kvartal i fjor på henholdsvis 0,8 og 0,4 prosentpoeng.

  Artikkel
 • To av tre unge menn fast ansatt i sin første jobb

  67 prosent av mennene og 53 prosent av kvinnene i aldersgruppen 15-34 år fikk fast ansettelse i sin første jobb etter avsluttet utdanning. Samtidig er 70 000 unge helt utenfor både arbeidsliv og utdanning.

  Artikkel
 • Unge på arbeidsmarkedet

  Rapporter 2017/30

  Over halvparten i aldersgruppen 20-34 år utførte lønnet eller ulønnet arbeid mens de var under utdanning. Det var noe mer vanlig for unge kvinner enn menn å ha arbeid ved siden av utdanningen.

  Publikasjon
 • Arbeidsløysa på 4,1 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 114 000 arbeidslause i august. Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng frå mai.

  Artikkel
 • Færre yrkesaktive

  Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år. Nedgangen kom i de fleste aldersgrupper, også i dem med høyest yrkesaktivitet.

  Artikkel
 • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

  Far jobber mindre, mens mor jobber mer enn før. Betyr det at de nå deler mer på både omsorgs- og forsørgeransvaret?

  Artikkel
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Rapporter 2017/28

  Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

  Publikasjon
 • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

  SSB analyse 2017

  Hvor høy inntekt og lønn har innvandrere sammenlignet med resten av befolkningen? Har barna deres høyere inntekter enn foreldrene?

  Artikkel
 • Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

  SSB analyse 2017

  Hvor stor er forskjellen i andelen sysselsatte mellom innvandrere og resten av befolkningen? De siste 14 åra har den blitt mindre, blant annet på grunn av økt arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i øst.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,2 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 116 000 arbeidslause i juli. Det utgjorde 4,2 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng frå april.

  Artikkel