Personer med innvandrerbakgrunn

Innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre.